Melaminmuggar.se

Integritetspolicy

Inledning och personuppgiftsansvar

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver närmare vilken slags information vi samlar in, hur den används och hur du kan kontakta oss.

Style4 Solutions AB, org nr 556910-5926, (nedan kallat Företaget, vi, oss eller vår) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats eller kontaktar oss via kundtjänst.

Vilka personuppgifter samlas in

De uppgifter vi samlar in och lagrar kommer i första hand direkt från dig som kund.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Var lagras uppgifterna?

Företrädesvis lagrar vi personuppgifter inom Europa och EES och vi strävar alltid efter att dina uppgifter skall hanteras inom EU/EES. I de fall dina uppgifter kommer hanteras utanför EU säkerställer vi alltid att det finns giltiga avtal som säkerställer att deras skyddsnivå och behandling av dina uppgifter är lika säker som den vi har i Europa.

Till vad används uppgifterna

Vi behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig eller så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Därefter kommer vi att radera våra uppgifter om dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning. Det kan även bli aktuellt att vi delar dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det är de företagens integritetspolicy för hantering av personuppgifter som gäller. Det kan vara följande företag:

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs av obehörig personal.

Cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. För att se vilka cookies vi använder och för att ändra cookieinställningar, besök vår Cookiesida.

Länkar till andra sidor

På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. Vi tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snabbt vi kan men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran.

Tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

Begräsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Kontaktuppgifter

Önskar du utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till nedan adress.

Style4 Solutions AB
Lievägen 3
599 31 Ödeshög

Övriga frågor skickas till kundservice@kopstaden.se

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24